انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال- مقدمه
معرفی کانون دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/3 | 

به دانش آموختگان عزیزی که به عضویت کانون درآیند، خدمات زیر ارائه می‌شود:

  • تحویل کارت دانش آموختگـی جهت تردد در محوطه دانشگاه
  • استفاده از خدمات کتابخانـه
  • استفاده از سالن ورزشی دانشگاه
  • شرکت در نشست ها و همایش هایی که کانون برگزار می کند.
  • شرکت در سفرهایی که با هماهنگـی کانون صورت می پذیـرد.
  • خبــرنامه
نشانی مطلب در وبگاه انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال:
http://alumni.rahbordshomal.ac.ir/find.php?item=1.56.12.fa
برگشت به اصل مطلب