انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال- آشنایی با پایگاه
ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/6 | 

وظایف و فعالیت ها کانون دانش آموختگان
- برگزاری دوره‌های آموزشی، تخصصی و کاربردی.
- برگزاری سمینارهای آموزش عمومی و تخصصی.
-  بهره‌گیری از دانش‌آموختگان موسسه و همکاری و همیاری با سایر سازمان‌های و مؤسسات مشابه به‌منظور ارائه خدمات به آنان.
-  بررسی و ارزیابی و پیشنهاد طرح‌های ضروری و زیربنایی بر پایه نیاز بخش‌های مختلف در کشور و مبادله نظرها و تجربیات و ارائه رهنمودها درزمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور.
- ارتباط و همکاری مستمر با موسسه به‌منظور انتقال، به اشتراک‌گذاری دانش، تجربیات و مطالعات علمی تخصصی.
 - برقراری تماس‌های علمی با کانون‌های دانش‌آموختگان در داخل و خارج از کشور.
- گردآوری اطلاعات مربوط به نیروی کار موردنیاز سازمان‌های تخصصی و ارائه آن به اعضا آماده‌به‌کار کانون.
- کوشش برای تشویق و تقویت انجمن‌های تخصصی و توسعه استاندارها، ضوابط، مقررات و معیارهای علمی و تخصصی آن از طریق همکاری با کلیه کانون‌های مشابه و مراکز علمی.
- زمینه‌سازی برای اشتغال بیشتر دانش‌آموختگان.
- برگزاری دوره‌هایی برای ادامه تحصیل با ارتقاء علمی دانش‌آموختگان در موسسه.
- برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و گردهمائی علمی، فنی و اجتماعی به‌منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء و بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه‌حل‌های مناسب.
- برگزاری همایش سالانه دانش‌آموختگان به‌منظور انسجام، تقویت و توانمندسازی اعضا و برقراری ارتباط مداوم با اعضا با یکدیگر و موسسه.
- اجرای انواع برنامه‌های فرهنگی ویژه دانش‌آموختگان.
- ایجاد گروه‌های پژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی.
- همکاری با نهاده‌ای اجرایی، علمی و پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، هنری، صنفی و ...
- ایجاد و تحکیم روابط علمی و فرهنگی و هنری و ورزشی و صنفی در بین اعضاء.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال:
http://alumni.rahbordshomal.ac.ir/find.php?item=1.55.19.fa
برگشت به اصل مطلب