انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال- مسئولین پایگاه
جلسات کانون دانش آموختگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/4 | 

جلسه اعضای کانون دانش آموختگان با مدیریت محترم فرهنگی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال:
http://alumni.rahbordshomal.ac.ir/find.php?item=1.59.14.fa
برگشت به اصل مطلب